Tag: Range

Posted in Uncategorized

Xây Dựng Range Pertahankan Big Blind: Realisasi Ekuitas

Mempertahankan big blind adalah bagian yang sangat penting dari poker. Penting karena sering terjadiJika Anda memainkan meja 6-maks, maka setiap 6 pertandingan, jika Anda memainkan…

Continue Reading Xây Dựng Range Pertahankan Big Blind: Realisasi Ekuitas
Posted in Uncategorized

Range cân bằng, không cân bằng và phân cực

Một range không chỉ là một khái niệm giới hạn cho preflop. Người chơi cũng có range khi họ bet tại postflop (Postflop là chỉ…

Continue Reading Range cân bằng, không cân bằng và phân cực