Tag: Tập

Poker Tour Phần 2
Posted in Uncategorized

Poker Tour Toàn Tập: Phần 2

  Expected Value – Giá trị kỳ vọng Trong poker, tất cả các quyết định đều có giá trị. Tôi gọi giá trị này là…

Continue Reading Poker Tour Toàn Tập: Phần 2